Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Ogólne warunki handlowe

dotyczące handlu elektronicznego (B2B)

1. Zakres obowiązywania ogólnych warunków handlowych

Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich obecnych i przyszłych zamówień składanych na naszych portalach internetowych oraz naszych udziałów w rynku handlu elektronicznego. Warunki handlowe naszych dostawców i odbiorców, których treść odbiega od niniejszych warunków handlowych, jest z nimi sprzeczna bądź je uzupełnia, nie stają się częścią umowy nawet w przypadku podania ich do wiadomości, chyba że ich moc obowiązująca zostanie przez nas wyraźnie uznana na piśmie.

2. Zawarcie umowy, procedura zamawiania, dostawa

  1. Nasze oferty nie mają charakteru wiążącego. Jeżeli nasze oferty są ograniczone czasowo, to po upływie ich terminu nie mają dla nas mocy wiążącej. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Dostawa od 2 sztuk opon/felg/kompletnych kół - bezpłatna( pojedyńcza sztuka 20 zł), opony motocklowe/quad od 1 szt. wysyłka gratis.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian natury technicznej oraz zmian kształtu, koloru i/lub masy towaru, o ile takowe zmiany są uzasadnione.
  3. Wraz ze złożeniem zamówienia klient w sposób wiążący deklaruje chęć nabycia zamawianego towaru.
  4. Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia ujętej w zamówieniu oferty zawarcia umowy w ciągu dwóch tygodni od daty jej wpłynięcia.
  5. Odbiór zamówienia niezwłocznie potwierdzimy pocztą elektroniczną. Potwierdzenie odbioru zamówienia nie oznacza przyjęcia oferty, a jedynie ma na celu poinformowanie klienta o wpłynięciu złożonego przezeń zamówienia. Najpóźniej w momencie otrzymania dostawy towaru klient otrzyma od nas wszelkie informacje niezbędne do wydrukowania swojej dokumentacji. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku dopiero poprzez dostarczenie artykułów zamówionych przez klienta.
  6. Umowa jest realizowana pod warunkiem terminowego dostarczenia nam niezbędnych towarów przez naszych poddostawców. Powyższe ma zastosowanie tylko wówczas, gdy niewykonanie dostawy nie jest zawinione przez nas, zwłaszcza jeśli współpraca z naszym poddostawcą podlega ochronie ubezpieczeniowej.
  7. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niemożności wykonania dostawy. Wniesione przez klienta płatności pomniejszone o koszty przelewu zwrotnego zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
  8. Tekst umowy jest przez nas archiwizowany i przesyłany klientowi pocztą elektroniczną wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowym.
  9. Terminy dostaw są uzgadniane na piśmie.
  10. Jeśli wysyłka jest dokonywana na żądanie klienta, ryzyko zostaje przeniesione na klienta z chwilą przekazania towaru podmiotowi realizującemu dostawę. Gdy kupujący zwleka z przyjęciem dostawy, pociąga to za sobą takie same konsekwencje jak w powyższym przypadku.


3. Ceny

W przypadku znacznego wzrostu kosztów zastrzegamy sobie prawo do negocjacji podwyżki ceny aż do dnia dostawy, zwłaszcza jeśli jest to związane ze wzrostem kosztów materiałów i robocizny. Cena nie może być podwyższona, jeśli istnieją dowody na to, że ponosimy wyłączną odpowiedzialność za zwłokę w dostawie.

4. Warunki płatności

Płatności powinny zostać uiszczone przez klienta natychmiast po wpłynięciu naszej faktury na jego adres bez odliczania jakichkolwiek kwot od kwoty zafakturowanej. Nie mamy obowiązku przyjmowania czeków lub weksli; papiery te są przyjmowane przez nas wyłącznie z myślą o realizacji zobowiązań.

W przypadku zwłoki w płatności mamy prawo domagać się odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej obowiązującej stawki bazowej. Zastrzegamy sobie w sposób wyraźny prawo do wniesienia roszczenia o wyższe odszkodowanie z tytułu zwłoki. Możemy żądać od klienta zwrotu kosztów każdego upomnienia w wysokości 5 euro.

Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania jakichkolwiek kwot od sumy płatności, chyba że jego żądanie w tej mierze jest bezsporne i zostało prawomocnie uznane. Klient ma prawo do zatrzymania cudzej rzeczy wyłącznie z tytułu roszczeń wzajemnych wynikających ze stosunku umowy.

Jeśli w charakterze formy płatności zostanie uzgodnione polecenie zapłaty i/lub upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego, klient zrzeka się wobec nas i swojego banku przysługującego mu prawa wycofania upoważnienia do obciążania jego rachunku na okres trwania naszych stosunków biznesowych oraz obowiązywania polecenia zapłaty. Klient powiadomi bank o zrzeczeniu się tego prawa i na żądanie poinformuje o tym fakcie naszą stronę.

5. Zastrzeżenie prawa własności

Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonego przez nas towaru aż do momentu uiszczenia pełnej płatności. Zastrzeżenie prawa własności obowiązuje aż do chwili wyrównania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunków biznesowych, w tym zobowiązań przyszłych i warunkowych. Klient jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z towarem. Wszelkie niezbędne prace konserwacyjne i przeglądy klient musi wykonywać regularnie i na własny koszt.

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o zajęciu towaru przez osoby trzecie, np. w przypadku wzięcia towaru w zastaw, jak również o jego ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu. Klient ma obowiązek poinformować nas o przekazaniu towaru innej osobie oraz o zmianie siedziby swojej firmy.

Klient nasz ma prawo do odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej, jednak nie może wykorzystywać go w charakterze zabezpieczenia wierzytelności lub zastawu. Niniejszym klient przenosi na nas wszelkie roszczenia wobec swojego partnera handlowego wynikające z odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności, a w przypadku dalszego przetworzenia – towaru włącznie z jego wykończeniem. Akceptujemy przeniesienie tych roszczeń. Nie będziemy ujawniać faktu przeniesienia, o ile klient nie będzie zalegał z zapłatą należności przez okres co najmniej 2 tygodni lub nie wycofa udzielonego nam upoważnienia do pobrania należności z konta. W takich przypadkach klient zobowiązuje się do powiadomienia swoich partnerów handlowych o przeniesieniu roszczeń na naszą stronę oraz do niezwłocznego przedłożenia nam pełnej listy dłużników. W takim wypadku zastrzegamy sobie prawo wglądu w księgi klienta celem ustalenia nazwisk i adresów jego partnerów handlowych. Po przeniesieniu klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń. Jeśli klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych i zalega z płatnością, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia tych roszczeń.

Jeśli wartość wszystkich dostępnych dla nas zabezpieczeń przekracza wartość roszczeń wynikających z naszych faktur o ponad 10%, na żądanie klienta zwolnimy część tych zabezpieczeń, przy czym przysługuje nam prawo wyboru zwalnianego zabezpieczenia.

Jeśli klient pomimo upomnienia nie wypełni ustalonych warunków płatności lub innych wynikających z umowy zasadniczych obowiązków w zakresie świadczeń, mamy prawo w każdej chwili ponownie zająć dostarczony przez nas towar, niezależnie od tego, czy będzie on zamontowany czy też nie, bądź całkowicie odstąpić od umowy. Klient nasz w wyraźny sposób udziela nam prawa do przejęcia towaru objętego zastrzeżeniem własności w każdym miejscu, jak również do jego demontażu. Posiadacz towaru jest nieodwołalnie uprawniony przez klienta do wydania nam towaru.

Klient nasz jest uprawniony do posiadania towarów sprzedanych mu z zastrzeżeniem prawa własności wyłącznie do momentu wyegzekwowania tego prawa przez naszą stronę, a tym samym odstąpienia przez nią od umowy. Przyjmując zwrot towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności, wystawiamy notę uznaniową opiewającą na wartość towaru w danym dniu pomniejszoną o koszty powstałe w wyniku przyjęcia zwrotu.

Obróbka i przetwarzanie towaru przez klienta odbywa się zawsze w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Jeśli towar zostanie przetworzony z wykorzystaniem przedmiotów niebędących naszą własnością, nabywamy prawo współwłasności nowego przedmiotu w proporcji równej stosunkowi wartości dostarczonego przez nas towaru do pozostałych przetworzonych przedmiotów. To samo dotyczy również przypadku zmieszania towaru z innymi przedmiotami niebędącymi naszą własnością.

6. Rękojmia za wady fizyczne

Okres rękojmi wynosi jeden rok od daty dostawy towaru. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli klient nie zgłosi nam wady w odpowiednim terminie.

Ograniczenie do jednego roku nie obowiązuje w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych w rozumieniu § 437 nr 3 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) dochodzonych w razie winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z naszej strony, jak również w przypadku kalectwa, utraty zdrowia lub śmierci klienta z naszej winy. W takim przypadku obowiązują terminy ustawowe.

Opona, w odniesieniu do której zgłaszane są roszczenia z tytułu rękojmi za wady, powinna zostać przesłana do nas wraz z dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym, aby umożliwić nam sprawdzenie zasadności reklamacji klienta. W przypadku odrzucenia roszczenia z tytułu rękojmi za wady odeślemy klientowi reklamowaną oponę na nasz koszt, o ile klient zażąda tego w ciągu 14 dni od wpłynięcia pod jego adresem odnośnej decyzji.

W przypadku wystąpienia wad towaru zrealizujemy według własnego uznania zobowiązania wynikające z rękojmi poprzez jego naprawę lub dostawę zastępczą.

Jeśli działanie naprawcze nie odniesie skutku lub nie dojdzie do skutku po upływie terminu wyznaczonego przez klienta, bądź w świetle przepisów wyznaczenie takiego terminu przez klienta okaże się zbędne, klient ma prawo zażądać obniżenia (zmniejszenia) ceny kupna, unieważnienia umowy (odstąpienia od umowy) lub odszkodowania. W przypadku stwierdzenia nieznacznych wad klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

Klient jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nam wad jawnych towaru w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania. W przeciwnym wypadku dochodzenie roszczeń wynikających z rękojmi jest bezprzedmiotowe. Świadectwem dotrzymania terminu jest data wysłania. Udowodnienie prawa do roszczeń spoczywa w całości na kliencie; w szczególności dotyczy to udowodnienia samej wady, momentu jej stwierdzenia i terminowego zgłoszenia reklamacji.

W przypadku dostawy zastępczej jesteśmy uprawnieni do wystawienia noty uznaniowej opiewającej na mniejszą kwotę lub uiszczenia niższej zapłaty stosownie do stopnia zużycia reklamowanej opony. Klient nasz może wybrać opcję noty uznaniowej lub zapłaty.

Odrzucamy wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi za wady, jeżeli przyczyna wad, uszkodzeń lub szkód sprowadza się do tego, że

   • dostarczony przez nas towar był naprawiany lub w inny sposób przetwarzany przez osoby trzecie,
   • numer fabryczny, znak fabryczny lub inne znaki umieszczone w sposób trwały na towarze zostały usunięte lub zmienione, zwłaszcza jeżeli wskutek tego stały się nieczytelne,
   • opony nie były napełniane powietrzem do wymaganego ciśnienia i fakt ten został udowodniony,
   • opony były narażone na nieprzepisowe obciążenie, szczególnie w wyniku przekroczenia dopuszczalnego progu obciążenia opony danej wielkości i typu oraz dopuszczalnej prędkości jazdy,
   • stan opon po montażu pogorszył się przez nieprawidłowe ustawienie koła lub w wyniku innych zakłóceń jego ruchu (np. braku wyważenia dynamicznego),
   • opony zostały zamontowane na feldze niewłaściwej, krzywej, skorodowanej lub posiadającej inne wady,
   • opony zostały uszkodzone przez czynniki zewnętrzne lub mechaniczne bądź były narażone na działanie wysokich temperatur,
   • przy zmianie koła po przejechaniu 50 – 100 km nakrętki lub śruby koła nie zostały dokręcone, pod warunkiem że przy dostawie wskazaliśmy klientowi na tę konieczność,
   • opony przed montażem były składowane przez klienta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią na otwartej przestrzeni,
   • towar wykazuje oznaki naturalnego zużycia lub uszkodzenia spowodowanego przez nieprawidłowe użytkowanie lub wypadek,
   • opony dętkowe zostały zamontowane przez klienta lub osobę trzecią z używanymi dętkami/ochraniaczami dętek, a bezdętkowe – bez wymiany wentyla (opony do samochodów osobowych) lub pierścienia uszczelniającego (opony do samochodów ciężarowych/o skośnych barkach).

 

Jeśli klient otrzyma instrukcję montażu zawierającą błędy, jesteśmy zobowiązani jedynie do dostarczenia mu poprawnej instrukcji montażu, i to tylko wówczas, gdy ww. błędy będą uniemożliwiać prawidłowy montaż.

Nie udzielamy klientowi gwarancji z punktu widzenia prawa. Gwarancje producenta pozostają nienaruszone.

7. Odpowiedzialność cywilna

W przypadku naruszenia zobowiązań wynikającego z lekkiego niedbalstwa nasza odpowiedzialność cywilna ogranicza się do skompensowania bezpośredniej przeciętnej szkody przewidywalnej ze względu na rodzaj towaru i typ danej umowy. Powyższe dotyczy również naruszenia zobowiązań przez naszych przedstawicieli prawnych lub osoby współpracujące przy realizacji umowy wynikającego z lekkiego niedbalstwa. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku wynikającego z lekkiego niedbalstwa naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych. Istotnymi zobowiązaniami umownymi w powyższym rozumieniu są zobowiązania, które umożliwiają należytą realizację umowy oraz których wypełnienia kontrahent jest pewien.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nie dotyczą roszczeń klienta wynikających z odpowiedzialności za produkt. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą ponadto przypadków kalectwa, utraty zdrowia lub śmierci klienta z naszej winy.

Roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie roku od wysyłki towaru. Nie dotyczy to sytuacji, w której można nam zarzucić rażące niedbalstwo, jak również kalectwa, utraty zdrowia lub śmierci klienta z naszej winy.

8. Ochrona danych osobowych

Klient zgadza się na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przekazanych nam podczas składania zamówienia do realizacji. Nasza polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niemiecką ustawą o mediach elektronicznych (TMG). Aby możliwa była realizacja i dostawa Państwa zamówienia, przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecamy dostawę, w przypadku transakcji kredytowanych – naszym partnerom finansowym, zaś w stosownych przypadkach –partnerom odpowiedzialnym za montaż. Jeżeli w przyszłości zrezygnują Państwo z korzystania z usług, będą mogli Państwo złożyć w każdej chwili rezygnację w formie pisemnej.

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy wyłącznie tzw. ciasteczka sesji (tymczasowe), które nie są powiązane z danymi osobowymi lub poufnymi, np. hasłami. Aby móc korzystać z naszego koszyka, konieczne jest odblokowanie ciasteczek tymczasowych. Do nadania właściwej struktury oraz optymalizacji niniejszej strony internetowej używane są rozwiązania i technologie firmy econda GmbH, które rejestrują i przechowują anonimowe dane oraz tworzą z nich profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. W związku z tym mogą być tu wykorzystywane ciasteczka umożliwiające rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile te nie są jednak łączone z informacjami o właścicielu pseudonimu bez wyraźnej zgody użytkownika. Adresy IP natychmiast po wpłynięciu są zmieniane do nierozpoznawalnej postaci, dzięki czemu nie mogą być przypisywane do profilów użytkowników. Osoby odwiedzające tę stronę mogą w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu w ten sposób danych w przyszłości.

                                                                                                                         27.06.2017

Wstecz